Statut

 Statutul AJVPS Arges ,click to download.     STATUTUL Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Argeş Art. 1. – (1) Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Argeş, denumită în continuare A.J.V.P.S. Argeş, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.             (2) A.J.V.P.S. Argeş este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.             (3) A.J.V.P.S. Argeş are sediul înPitesti,strada Mihai-Viteazu nr.29.             (4) A.J.V.P.S. Argeş are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii – conform anexei –             (5) A.J.V.P.S. Argeş este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 93/A/1997 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Pitesti sub nr. 9/P.J./1998 .             Art. 2. –. (1) A.J.V.P.S.Argeş îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară, fiind afiliata la A.G.V.P.S.             (2) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Argeş este nedeterminată.             Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Argeş îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativsportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.             Art. 4. – A.J.V.P.S. Argeş  are următoarele obiective şi atribuţii:             a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;             b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;             c) încheie, cu autorităţile administrative, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi/sau de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;              d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;             e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic de activitate;   f) organizează activitatea de instruire a persoanelor care doresc să devină deţinători de arme de foc;             g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;             h) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;             i) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;             j) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cualte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;    k) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;             l) desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în codul CAEN: 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 şi 9499; m) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;   n) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;   o) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;             p) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu.             CAPITOLUL II    Membrii A.J.V.P.S. Argeş .
            Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni             Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Argeş se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.             (2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Argeş se face cu carnetul de membru vizat anual.             (3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Argeş, recunoaşte prezentul statut, se obligă să îl respecte, şi promovează examenul/concursul organizat în acest sens, conform reglementarilor legale. (4)Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Argeş, se pot reînscrie în asociaţie, dupa achitarea cotizaţiei de înscriere, în limita locurilor disponibile;             (5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Argeş, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic.             (6) Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinutde persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armă şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte de braconaj, fără permis de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului şi în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor fapte de braconaj ori pentru încălcarea altor prevederi legale şi/sau statutare.             Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Argeş încetează prin renunţare, radiere sau excludere.             (2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată.             (3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de retragere a permisului de armă,valabil pentru practicarea vânătorii, de anulare a permisului de vânătoare.                    (4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Argeş care:             a) au comis fapte prevăzute ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, modificată şi completată, confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată;             b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen.     c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie afiliată pentru fapte ce constituie infracţiuni la legea 407/2006.             d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Argeş.;             e) au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6 mm cu percuţie pe ramă  sau cu alte arme neomologate pentru practicarea vânătorii, altele decât cele deţinute de persoane autorizate;             f) nu mai au dreptul de port şi folosire  a armelor de vânătoare pentru practicarea vanatorii, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;             g) aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S Argeş ori A.G.V.P.S. sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;             h) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;             i) se înscriu sau fac parte din organizaţii neafiliate la A.G.V.P.S.             (5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.             (6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă M.A.D.P.R., A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru;  anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.             (7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.             (8) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generală în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă.             Art. 7. – (1) Membrii A.J.V.P.S. Argeş au următoarele drepturi:             a) să practice vânătoarea şi/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe, cluburi ori asociaţii afiliate, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv, stabilite de organizaţiile în cauză; b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice;             c)să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;             d)să primească gratuit un statut al A.J.V.P.S. Argeş;             e)să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a A.J.V.P.S. Argeş de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins; f)să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Argeş şi ale A.G.V.P.S., dacă are calitatea de delegat şi îndeplineşte condiţiile din Statut;             g)să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Argeş şi a A.G.V.P.S.;             h)să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;             i)să fie recompensaţi pentru merite deosebite.             (2) Membrii A.J.V.P.S. Argeş pot beneficia de următoarele facilităţi:             a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:             – bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;             – persoanele cu dizabilităţi;              – personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Argeş;             – membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;             – elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi;             – pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes;             – membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Argeş;       – membrii consiliului şi comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Argeş şi ale A.G.V.P.S;             b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post in străinătate, pe perioadă de cel putin 6 luni;             c) reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 decembrie pentru anul  viitor            d)scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război şi membrii de onoare ai A.G.V.P.S.        (3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de consiliul asociaţiei în cauză.             (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariaţii A.J.V.P.S. Argeş angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau gospodari şi nici în Comitetul Cluburilor sau Consiliile asociaţiilor;             Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Argeş au următoarele obligaţii:             a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;             b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Argeş ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;             c)să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, minim 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;             d) să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de membru şi tariful de înscriere în organizaţie în termen de 90 de zile calendaristice.             e)  să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv;             f) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;             g) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;             h)să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;             i)să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Argeş şi ale A.G.V.P.S.;             j)să comunice A.J.V.P.S. Argeş noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-a înscris;             k)să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.             Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Argeş care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:             a) diplome, plachete şi cupe;             b) premii în bani şi în obiecte;             c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;             d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.             Art. 10. – Titlul de “Membru de onoare al A.J.V.P.S. Argeş” se poate acorda de către adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.             Art. 11. – (1) Membrilor A.J.V.P.S. Argeş care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:             a) avertisment scris;             b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;             c) excluderea din asociaţie.             (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de consiliul asociaţiei în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generală, ale cărei hotărâri sunt definitive şi executorii.             (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.             (4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.             (5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.             (6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.             (7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.             (8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu faptele săvârşite, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca măsura excluderii să se adopte în funcţie de rezultatul cercetării penale. (9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.      CAPITOLUL III    Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Argeş  Art. 12. – A.J.V.P.S. Argeş are în structura sa cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;             Art. 13. – Organele A A.J.V.P.S. Argeş sunt:             a) adunarea generală;             b) consiliul asociaţiei, cu atribuţii de Consiliu director;             c) comisia de cenzori             Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Argeş, constituit din reprezentanţi ai cluburilor de vânători şi pescari sportivi, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora.             (2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor organizaţiei, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S. Argeş organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.             (3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.             (4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.             Art. 15. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:             a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;             b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori sau cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;             c) dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, raportul conducerii asociaţiei, bilanţul contabil, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli;             d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;             e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;             f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;             g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei, luate în condiţiile art. 18 lit. o);             h) hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor  care compun adunarea generala.             i) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor, care compun adunarea generală; j) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Argeş care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens; k) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.             Art. 16. – (1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.             (2) Consiliul organizaţiei este compus din 11 membri, cu o vechime de minimum 5 ani. Din consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul asociaţiei.             Art. 17.  – (1) Consiliul organizaţiei se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.             (2) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.             Art. 18. – Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:             a) convoacă adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;             b) analizează şi aprobă informările preşedintelui şi/sau ale directorului, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;             c) analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;             d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora;             e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant,  precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă, după caz;             f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, confirmă sau infirmă, componenţa organelor de conducere ale cluburilor;             g) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;             h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;             i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;             j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;             k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;             l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;              m) acordă, medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;             n) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare al A.J.V.P.S. Argeş;             o) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;             p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.                     Art. 19. – (1) Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona, comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:             a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;             b) comisia de tir vânătoresc;             c)comisia de chinologie vânătorească;             d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii;             e) comisia juridică;             f) comisia economică;             g) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.             (2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de consiliul asociaţiei.                   Art. 20. – (1)Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani şi are următoarele atribuţii:             a) conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Argeş.;             b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate;             c) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea consiliului asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;             d) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite de consiliu şi adunarea generală;             e) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.             (2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei.          Art. 21. – Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:             a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi ale consiliului;             b) administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;             c) încheie, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;             d) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;             e) reprezintă asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;             f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;             g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei;             h) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;             i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de vânător,  răspunde de întocmirea dosarului de candidat pe care îl supune comisiei de ezaminare în conformitate cu prevederiile regulamentului pentru obţinerea permisului de vânător aprobat de MADR. şi de eliberarea permiselor de vânătoare precum şi a carnetelor de membru pe care le semnează personal înscriind în acestea sancţiunile aplicate.                     j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora în conformitate cu dispoziţiile legale ;             k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;             l) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetic şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;             m) comunică semestrial celor interesaţi excluderile şi motivele excluderii de membri vânători şi pescari sportivi, rămase definitive, precum şi seriile permiselor de vânătoare şi a  carnetelor de membru retrase şi anulate;             n) dă delegare de competenţă personalului din subordine;             o) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Argeş şi ale A.G.V.P.S.                        Art. 22. – (1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Argeş se verifică de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acesteia din care cel puţin unul               trebuie să fie expert contabil.             (2) Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Argeş.             Art. 23. – (1) Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S. Argeş             (2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport adunării generale a A.J.V.P.S. Arges şi ca informări consiliului, preşedintelui şi directorului.             Art. 24. – Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.             Art. 25. A.J.V.P.S. Argeş are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi:             – Clubul Pitesti cu sediul în municipiul Pitesti, str. M. Viteazu nr. 29             – Clubul Curtea de Arges, cu sediul în mun. Curtea de Arges, str. Unirii, Bl.D7. Sc.A, Ap.1, judet Arges.           – Clubul Campulung, cu sediul în mun. Campulung, str. Raului nr.23 Bl. A14 , Sc. C, Ap.3, judet Arges.           – Clubul  Topoloveni, cu sediul în mun. Topoloveni str. Parcului, Bl. P28a Sc.A parter, judet Arges.             Art. 26. – Organele de conducere ale cluburilor sunt:             a) adunarea generală;             b) comitetul clubului.             Art. 27. – Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor, se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.J.V.P.S. Argeş             Art. 28. – Atribuţiile adunării generale a clubului sunt:             a)dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului clubului;             b) analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;             c)alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;             d)alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru consiliul organizaţiei şi pentru comisia de cenzori.             Art. 29.– (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 5 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi.                       (2) Şedinţele se ţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui clubului, precum şi a consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.             Art. 30. – Comitetul clubului are următoarele atribuţii:             a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;             b) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;             c) organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club;             d) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare;             e) propune acordarea de recompense în bani sau obiecte şi sancţionarea membrilor vânători şi pescari sportivi;              f) propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi, respectiv, de pescari sportivi.             Art. 31. – (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte, în limita competenţelor pe care le are prin regulamentul de organizare şi funcţionare.             (2)Activitatea de vânătoare şi pescuit sportiv a cluburilor este coordonată de personal cu studii superioare de specialitate care poate fi imputernicit de director sa incaseze cotizatii de la membri, sa semneze autorizatiile de vanatoare si pentru alte atributiuni.             Art. 32. – (1) În cadrul cluburilor sunt constituite grupe de vânători şi grupe de pescari sportivi.             (3) Grupa de vânători se organizează la nivelul fondului cinegetic, corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.             (4) Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie, conform hotararii Consiliului             Art. 33 – Organul de conducere al grupelor este adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă de organizatorul acesteia, de preşedintele clubului ori directorul  asociaţiei, după caz, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.             Art. 34 – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:             a) analizează şi propune programul grupei;             b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, alege delegaţii la adunările generale ale filialei/clubului sau ale organizaţiei, după caz, şi desemnează dintre aceştia, candidaţii pentru comitetul clubului ori consiliului organizaţiei; candidaţii trebuie să aibă o vechime ca vânători mai mare de 5 ani;             c) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;             d) poatepropune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi.             Art. 35. – Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.              CAPITOLUL IV     Patrimoniul A.J.V.P.S. Argeş                 Art. 36. – (1) A.V.P.S. are patrimoniu propriu privat, format din:             – bunuri imobile;             – bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;             – obiecte de inventar şi mijloace circulante;             – orice drepturi şi obligaţii conform legii.             (2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Argeş, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.             Art. 37. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Argeş se realizează din:             a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;             b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;             c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;             d) orice alte surse, în condiţiile legii.             Art. 38. – Cotizaţiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de către consiliul asociaţiei; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită  50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.             Art. 39. – Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Argeş la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., reprezintă echivalentul 2,2% din valoarea cotizaţiilor de membru încasate, se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate dar nu mai tarziu de 15 februarie al anului urmator             Art. 40. – Bunurile A.J.V.P.S. Argeş pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).              Art. 41. – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Argeş foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.               CAPITOLUL V Dispoziţii finaleArt. 42. – (1) Adunările generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate, cu excepţia adunărilor generale ale grupelor care sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.             (2) Norma de reprezentare respectiv numărul de delegaţi şi candidaţi la adunarea generală este de:             a) la cluburile vânătorilor şi pescarilor sportivi             – până la 200 membri vânători – 1 la 10 membrii;             – peste 200 de membrii vanatori – 1 la 20 membrii;             – pana la 200 membrii pescari – 1 la 50 membrii.             – peste 200 membrii pescari – 1 la 100 membrii.                             b) la A.J.V.P.S. Arges –  numarul membrilor vanatori – 1 la 20 membrii – numarul membrilor pescari – functie de raportul veniturilor pescari/vanatori realizate in anul anterior adunarii generale.             (3) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, dacă nu se hotărăşte altfel.                         Art. 43. – (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Argeş vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare, nu sunt inscrisi in organizatii similare si au depus candidatura cu cel putin 2 zile inainte de adunarea generala.      

Art. 44. – (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere se completează dintre delegaţii/m