Informatii utile vanatoare

Norme si documente necesare obtinerii permisului de vanatoare:

Tipizatele necesare inscrierii la examenul pentru obtinerea permisului de vanatoare:

MODEL DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE    CERERE TIP Anexa nr. 1

Ordin nr. 539 din 25/08/2009 (Ordin 539/2009) pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare

 REGULAMENT pentru obtinerea permiselor de vanatoare

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 606 din 02.09.2009

Dispozitii generale

Art. 1. – Permisul de vanatoare permanent si permisul de vanatoare temporar, prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atesta dreptul titularului de a practica vanatoarea, in conditiile legii.

Art. 2. – (1) Permisul de vanatoare permanent se elibereaza doar solicitantilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Permisul de vanatoare permanent se poate dobandi doar in limita locurilor vacante existente la fiecare organizatie vanatoreasca, stabilite in functie de suprafata fondurilor cinegetice gestionate de aceasta si de zona geografica in care se gasesc fondurile cinegetice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Numarul de locuri vacante se face public prin afisarea la sediul fiecarei organizatii vanatoresti a unui anunt insusit de catre conducerea acesteia, anterior examenului.

(2) Numarul de locuri vacante va fi confirmat, dupa verificare, de comisia de examinare.

Art. 4. – Permisul de vanatoare temporar se elibereaza apatrizilor cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini care indeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de obtinere a permiselor de vanatoare

SECTIUNEA 1

Permisul de vanatoare permanent

Stagiatura

Art. 5. – 1) Candidatul pentru dobandirea permisului de vanatoare permanent solicita in scris conducerii uneia sau mai multor organizatii vanatoresti inscrierea acestuia pentru stagiatura in vederea obtinerii permisului de vanatoare.

(2) Cererea intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1, depusa la organizatia vanatoreasca, primeste numar de inregistrare din registrul curent de corespondenta al organizatiei vanatoresti, in ziua depunerii.

(3) Cererea se analizeaza de catre conducerea organizatiei vanatoresti, iar hotararea se comunica in scris solicitantului in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

(4) Daca cererea a fost aprobata, in comunicarea prevazuta la alin. (3) se mentioneaza si denumirea grupei de vanatori la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatura.

(5) Odata cu comunicarea prevazuta la alin. (3) se transmite si fisa de stagiatura intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

(6) Perioada de stagiatura incepe de la data comunicarii de repartizare prevazuta la alin. (3).

Art. 6. – Numarul solicitantilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

Art. 7. – In perioada de stagiatura fiecare candidat participa la urmatoarele activitati practice:

a) 3 actiuni de vanatoare;

b) o instruire practica privind portul si manuirea armei de vanatoare, precum si o sedinta de tragere cu arma de vanatoare la punct fix si la talere.

Art. 8. – (1) Dupa efectuarea activitatilor prevazute la art. 7 lit. a) si b), stagiarul primeste o recomandare de absolvire din partea organizatiei vanatoresti sau a clubului de vanatoare la care a efectuat stagiatura, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

(2) La fiecare actiune practica la care participa stagiarul va prezenta fisa de stagiatura, pentru ca organizatorul imputernicit de catre asociatie sa inscrie datele cu privire la actiunea respectiva, conform formularului.

Art. 9. – Responsabilitatea prezentei stagiarului la actiunile programate de organizatia vanatoreasca conform art. 7 revine acestuia.

Programarea examenului

Art. 10. – (1) Examenul pentru dobandirea permisului de vanatoare permanent se organizeaza anual, la aceeasi data si in acelasi loc pentru toate organizatiile vanatoresti cu sediul in acelasi judet, conform aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(2) In situatia in care organizatiile vanatoresti cu sediul in municipiul Bucuresti solicita examinarea unui numar mai mare de 50 de candidati/organizatie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizatie vanatoreasca.

Art. 11. – Programarea examenului se va face in urma analizei propunerilor organizatiilor vanatoresti interesate, transmise in scris de acestea, cu cel putin 30 de zile inainte de data solicitata, la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Art. 12. – Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va comunica organizatiilor vanatoresti interesate, precum si institutiilor ai caror reprezentanti fac parte din comisia de examinare prevazuta la art. 17 alin. (1) data la care a fost aprobata organizarea examenului in fiecare judet, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data organizarii examenului.

Art. 13. – (1) Organizatiile vanatoresti interesate de sustinerea examenului in cadrul unui judet vor stabili de comun acord locul de organizare si desfasurare a examenului, avand obligatia de a suporta in comun, proportional cu numarul de candidati, cheltuielile ocazionate de desfasurarea acestuia.

(2) Plata indemnizatiei de examinare pentru membrii comisiei de examinare va fi efectuata in ziua examenului de organizatia cu cel mai mare numar de candidati, in contul careia celelalte asociatii vor vira cota-parte din indemnizatie, proportional cu numarul candidatilor.

(3) Tariful de examinare perceput de organizatori pentru fiecare candidat este de 150 lei.

(4) Valoarea indemnizatiei de examinare este de 20 lei de dosar examinat.

Inscrierea candidatilor pentru examen

Art. 14. – (1) Pentru fiecare candidat care solicita participarea la examen, dosarul de examen trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) actul de identitate – copie;

b) cererea prin care se solicita inscrierea in cadrul organizatiei vanatoresti, prevazuta la art. 5 alin. (2) – original;

c) comunicarea, din partea conducerii organizatiei vanatoresti la care solicita inscrierea, privind repartizarea solicitantului, prevazuta la art. 5 alin. (3) – original;

d) recomandarea de absolvire prevazuta la art. 8 alin. (1) – original;

e) fisa de stagiatura prevazuta la art. 5 alin. (5) si completata potrivit art. 8 alin. (2), insusita de candidat, de organizatorul activitatilor practice si avizata de conducerea executiva a organizatiei vanatoresti sau a clubului de vanatoare la care a efectuat stagiatura – original;

f) fisa medicala, intocmita conform modelului prevazut de reglementarile in domeniu, din care sa rezulte ca este apt fizic si psihic sa detina si sa foloseasca arma de foc de vanatoare – original;

g) comunicare de la organele de politie (certificat de cazier judiciar) din care sa rezulte ca are dreptul sa detina si sa foloseasca arma de foc de vanatoare – original;

h) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca in ultimii 3 ani nu a savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 5 – autentificata, in original.

(2) Dosarul de examen se completeaza de catre candidat cu documentele prevazute la alin. (1), se depune la sediul organizatiei vanatoresti al carei membru doreste sa devina si se inregistreaza in registrul curent de corespondenta al acesteia cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de organizarea examenului, iar lista candidatilor se transmite autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu cel putin 5 zile inainte de data examenului.

(3) La inregistrarea dosarelor, organizatia vanatoreasca intocmeste pentru fiecare dosar cate o fisa de evidenta a documentelor prezentate, certificata, sub semnatura, de catre conducerea organizatiei vanatoresti sau de un imputernicit al acesteia.

(4) Dosarele de examen completate si inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament raman valabile pana la data examenului, dar nu mai tarziu de un an, in conditiile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea permisului de vanatoare.

Art. 15. – Prezentarea incompleta a dosarelor prevazute la art. 14 si/sau intocmirea incorecta a documentelor depuse conduc la neadmiterea participarii la examen a candidatilor in cauza.

Pregatirea si examinarea candidatilor

Art. 16. – (1) Pentru pregatirea si examinarea teoretica a candidatilor autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura elaboreaza un set de intrebari si raspunsuri privind examenul de vanator, pe care il prezinta pe site-ul propriu.

(2) Setul de intrebari si raspunsuri mentionat la alin. (1), prevazut in anexa nr. 6*), contine 800 de intrebari, fiecare intrebare avand 3 raspunsuri preformulate dintre care unul este corect.

(3) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate reactualiza continutul setului de intrebari prevazut la alin. (1), in acord cu legislatia in vigoare si cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel putin 60 de zile inaintea datei sustinerii examenului prevazut la art. 10 alin. (1), unde acesta va fi folosit.

(4) Intrebarile si raspunsurile mentionate la alin. (2) sunt formulate avand in vedere notiuni privind domeniul cinegetic din:

-biologia speciilor ce apartin faunei de interes cinegetic;

-legislatia in domeniul cinegetic;

-etica vanatoreasca;

-chinologie;

-boli ale vanatului;

-arme de vanatoare.

___________

*)Anexa nr. 6 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achizitiona dela Centrulpentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 17. – (1) Examinarea candidatilor se face de o comisie de examinare formata din:

a) 2 reprezentanti cu studii superioare de lunga durata, absolventi licentiati ai unei institutii de invatamant superior in care au studiat vanatul si vanatoarea si care detin permis permanent de vanatoare, din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, dintre care unul este presedintele comisiei;

b) 2 reprezentanti cu studii superioare de lunga durata, absolventi licentiati ai unei institutii de invatamant superior in care au studiat vanatul si vanatoarea si care detin permis permanent de vanatoare, din cadrul asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si infiintate prin lege;

c) un reprezentant al institutiilor de invatamant care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea, cu studii superioare de lunga durata, absolvent al unei institutii de invatamant superior in care a studiat vanatul si vanatoarea si care detine permis permanent de vanatoare, invitat de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

(2) Nominalizarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b) si

c) se transmite la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura cu minimum 5 zile lucratoare anterior datei programate pentru examenul respectiv.

Art. 18. – Hotararile comisiei stabilite la art. 17 alin. (1) se iau prin majoritate simpla.

Art. 19. – (1) Comisia de examinare se intruneste la datele, orele si locurile stabilite de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru extragerea testelor de examinare si a grilelor de verificare, respectiv pentru sustinerea examenului.

(2) Testele prevazute la alin. (1) contin 30 de intrebari din cele stabilite potrivit art. 16.

(3) Timpul de examinare este de 60 de minute.

Art. 20. – Comisia de examinare isi poate desfasura activitatea in prezenta obligatorie a minimum 3 membri, dintre care minimum un reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 21. – (1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii privind examenul:

a) stabileste testele tip grila si grilele de verificare care se vor folosi pentru examen, le multiplica si le introduce in plicuri care se sigileaza la sediul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

b) verifica dosarele candidatilor, existente la organizatiile vanatoresti, in vederea sustinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;

c) intocmeste si prezinta public prin afisare cu cel putin 30 de minute inainte de ora programata pentru desfasurarea examenului rezultatele verificarii dosarelor, mentionand candidatii ale caror dosare au fost admise si au dreptul de a participa la examen, precum si pe cei ale caror dosare au fost respinse si nu au drept de participare la examen;

d) legitimeaza candidatii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora in sala de examinare;

e) desigileaza in fata candidatilor testele si grilele de verificare, distribuie testele si prezinta modul de desfasurare a examenului;

f) anuleaza testele candidatilor care incearca sa copieze sau copiaza raspunsurile la intrebari;

g) elimina din sala de examinare candidatii care nu isi pot completa singuri testele, precum si candidatii care nu cunosc limba romana si apeleaza la traducatori neautorizati de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

h) bareaza in grilele testelor intrebarile la care nu s-a raspuns, inainte de corectare, apoi verifica fiecare lucrare, punctand in mod corespunzator raspunsurile date;

i) intocmeste procesul-verbal de examinare intr-un numar de exemplare egal nu numarul institutiilor care au desemnat reprezentanti in comisia de examinare;

j) prezinta public prin afisare, dupa corectarea tuturor testelor, rezultatele examenului, declarand promovati candidatii care au raspuns corect la minimum 20 de intrebari, respectiv respinsi pe cei care nu realizeaza acest nivel.

(2) Organizatiile vanatoresti care au prezentat candidati la examen iau in copie cate un exemplar al proceselor verbale intocmite cu ocazia examenului.

Art. 22. – Candidatii declarati “respinsi”, precum si cei declarati “absenti” la examen au dreptul la reexaminare in decurs de un an, cu ocazia examenului organizat pentru alte organizatii vanatoresti, potrivit prezentului regulament, cu conditia depunerii unei cereri in acest sens si a reactualizarii documentelor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. f) si g).

Art. 23. – (1) Documentele de examen sunt constituite din:

a) dosarele candidatilor;

b) copie de pe procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarii dosarelor;

c) testele tip grila corectate si semnate de comisia de examinare;

d) copie de pe grilele de verificare;

e) copie de pe procesul-verbal de examinare.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza la sediile organizatiilor vanatoresti care au prezentat candidati la examen, conform prevederilor legale.

Solutionarea contestatiilor

Art. 24. – (1) Contestatiile privind rezultatul probei teoretice din cadrul examenului pentru dobandirea permisului de vanatoare permanent se pot depune, in termen de 3 zile lucratoare de la data desfasurarii examenului, la sediile organizatiilor vanatoresti unde candidatul este inscris.

(2) Organizatiile vanatoresti au obligatia sa inainteze contestatiile primite, impreuna cu testele tip grila corectate, la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in vederea solutionarii acestora, pastrand totodata o copie de pe aceste teste.

(3) Contestatiile se solutioneaza in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii lor, de catre o comisie constituita din:

a) un reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu studii superioare de lunga durata, absolvent al unei institutii de invatamant superior in care sa fi studiat vanatul si vanatoarea, altul decat cei prevazuti la art. 17 alin. (1) lit. a);

b) un reprezentant cu studii superioare de lunga durata, absolvent al unei institutii de invatamant superior in care sa fi studiat vanatul si vanatoarea din cadrul asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si infiintate prin lege, altul decat cei prevazuti la art. 17 alin. (1) lit. b);

c) un reprezentant cu studii superioare de lunga durata absolvent al unei institutii de invatamant superior in care sa fi studiat vanatul si vanatoarea din cadrul unei institutii de invatamant superior care are in programa de invatamant vanatul si vanatoarea, invitat de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, altul decat cel prevazut la art. 17 alin. (1) lit. c).

(4) Comisia prevazuta la alin. (3) isi poate exercita atributiile in prezenta a cel putin doi membri din care cel putin un reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 25. – In cazul in care contestatia este admisa, candidatul care a formulat-o va fi declarat “promovat” si este in drept sa i se elibereze permisul de vanatoare permanent potrivit legii si prezentului regulament. Eliberarea permisului de vanatoare permanent

Art. 26. – Permisul de vanatoare permanent obtinut in conditiile prezentului regulament se elibereaza, in conditiile legii, de catre organizatiile vanatoresti licentiate doar pentru candidatii proprii declarati “promovati” la examenul pentru dobandirea permisului de vanatoare permanent, cel mai devreme la 15 zile dupa data desfasurarii examenului.

SECTIUNEA a 2-a Eliberarea permisului de vanatoare temporar

Art. 27. – (1) Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca pentru obtinerea permisului de vanatoare temporar sunt cele prevazute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru obtinerea permisului de vanatoare temporar solicitantul trebuie sa depuna la gestionarul fondului cinegetic unde urmeaza sa practice vanatoarea urmatoarele documente:

a) cerere – original;

b) actul de identitate – copie;

c) permisul de vanatoare sau licenta de vanatoare, emise de autoritatile competente ale statului in care solicitantul are domiciliul, care atesta faptul ca titularul are dreptul de a detine si folosi arme de vanatoare, respectiv de a practica vanatoarea – copie;

d) invitatie din partea gestionarului de fonduri cinegetice, organizator al actiunii de vanatoare – copie;

e) asigurare impotriva accidentelor la vanatoare, valabila pe teritoriul Romaniei – copie

PERIOADELE DE VÂNĂTOARE ale speciilor de vânat

pentru care A.J.V.P.S. Arges are aprobate cote de recoltă, conform Legii 407/2006, modificată.

Denumirea speciei Perioada de vânare
   
A. MAMIFERE  
 1.  Bizamul 1 sept. – 15 aprilie
 2.  Căpriorul  
     – mascul 15 mai – 15 oct.
     – femelă 1 sept. – 15 febr.
 3.  Cerbul comun  
     – mascul de trofeu 10 sept. – 15 nov.
     – mascul de selecţie 1 sept. – 31 dec.
     – femelă şi viţel 1 sept. – 15 febr.
 4.  Dihorul comun 15 sept. – 31 martie
 5.  Hermelina 15 sept. – 31 martie
 6.  Iepurele de câmp 1 nov. – 31 ian.
 7.  Jderul 15 sept. – 31 martie
 8.  Mistreţul 1 aug. – 15 febr.
 9.  Nevăstuica 15 sept. – 31 martie
10. Viezurele 1 aug. – 31 martie
11. Vulpea Tot anul
   
B. PĂSĂRI  
  1. Becaţina comună, becaţina mică 1 sept. –  28 febr.
  2. Cioara de semănătură 1 aug. – 31 ian.
  3. Cioara grivă 1 iunie – 31 martie
  4. Ciocârlia de câmp 15 sept. – 15 nov.
  5. Cocoşarul 1 sept. –  28 febr.
  6. Cocoşul de munte fără perioadă de vânătoare
  7. Coţofana 1 iunie – 31 martie
  8. Fazanul 1 oct. – 28 febr.
  9. Gaiţa 1 sept. –  28 febr.
10. Găinuşa de baltă 1 sept. –  28 febr.
11. Gâsca de vară 1 sept. –  20 ian..
12. Gârliţa mare 1 sept. –  20 ian..
13. Graurul 1 sept. –  28 febr.
14. Guguştiucul 15 aug – 15 febr.
15. Ierunca 15 sept. – 15 dec.
16. Lişiţa 1 sept. –  31 ian.
17. Porumbelul gulerat 15 aug. – 28 febr.
18. Porumbel de scorbură 15 aug. – 28 febr.
19. Potârnichea 15 sept. – 31 dec.
20. Prepeliţa 15 aug. – 31 dec.
21. Raţa mare 1 sept. –  31 ian.
22. Raţa mică, raţa cârâitoare 1 sept. –  28 febr.
23. Sitarul de pădure 1 sept. – 28 febr.
24. Sturzul viilor 1 sept. –  28 febr.
25. Turturica 15 aug – 28 febr.