Informatii utile pescuit

Regulament Pescuit

REGULAMENTUL  DE  PRACTICARE AL PESCUITULUI  RECREATIV SPORTIV

al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Argeş

 1.    Prevederi generale

Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură..

Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza unui permis de pescuit nominal emis de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură şi eliberat de A.J.V.P.S. Argeş membrilor săi, cu respectarea regulamentului propriu şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.

Permisul de pescuit recreativ sportiv este nominal, netransmisibil şi se eliberează anual odată cu achitarea cotizaţiei statutare sau odată cu obţinerea calităţii de membru al asociaţiei, fiind valabil pentru toate apele prevăzute în autorizaţiile de pescuit deţinute de A.J.V.P.S. Argeş, în lacurile de acumulare unde se practică pescuitul comercial precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră).                

A.J.V.P.S. Argeş poate iniţia protocoale cu alte asociaţii de pescari din ţară privind condiţii de pescuit pe bază de reciprocitate.

Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare şi  Ordinul M.A.D.R. nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului privind prohibiţia anuală a pescuitului.

2. Modalităţile şi condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale. Drepturi şi obligaţii:

a) – în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă;

b) – în apele din zona colinară şi de şes, cu cel mult 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) – pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

d) – în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv, poate reţine din captură, cel mult5 Kgpeşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 Kg;

e) – în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar cel mult 10 bucăţi în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon;

f) – trebuie să cunoască zonele instituite pentru protecţie şi să respecte marcajele şi regimul special al acestor zone;

g) – trebuie să ofere informaţii statistice asupra capturilor realizate în cursul unui an şi asupra zonelor în care le-a realizat;

h) este necesar să cunoască şi să respecte perioadele de prohibiţie conform prevederilor legale;

i) – este obligat să cunoască speciile de peşti şi să respecte la pescuit dimensiunile minime legale a tuturor speciilor de peşti, conform prevederilor legale. Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie;

j) – să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare privind pescuitul recreativ sportiv şi toate modificările apărute;

k) – practicarea pescuitului sportiv competiţional de performanţă şi participarea la campionatele internaţionale se face prin Comisia de competiţii de la nivelul asociaţiei şi a Comisiei Centrale de Competiţii a AGVPS în baza regulamentelor de competiţii stabilite şi aprobate pentru fiecare disciplină şi grupă de vârstă;

l) – copii, tinerii, persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază de reduceri, înlesniri, ajutoare şi facilităţi pentru practicarea pescuitului recreativ sportiv din partea asociaţiei.

3. Reguli de protecţia mediului ce trebuie respectate de membrii asociaţiei la practicarea pescuitului sportiv

La practicarea pescuitului sportiv, Pescarii sportivi ai AJVPS Argeş au următoarele obligaţii:

a)    – să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor;

b)    – să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea, tensiune electrică, substanţe periculoase şi poluante;

c)    – să nu spele în apele naturale autovehicule;

d)    – să monitorizeze zona în care pescuieşte şi să informeze de urgenţă persoanele sau instituţiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;

e)    – să acorde sprijin autorităţilor de protecţia mediului la atenuarea sau îndepărtarea efectelor de poluare;

f)     – să acorde sprijin Asociaţiei în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor din zona de pescuit.

4. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor:

a) – pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii, pescarii sportivi au dreptul la acces liber, pe propria răspundere, pentru practicarea pescuitului sportiv, plimbare sau recreere;

b) – este interzisă producerea de prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor, monumentelor naturii, construcţiilor hidrotehnice, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii;

c) – în zonele special organizate sau amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată acestora;

d) – pescuitul pe cursurile de apă, lacuri naturale, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale;

e) – se interzice pescuitul pe instalaţii şi amenajări hidrotehnice precum şi la o distanţă mai mică de50 mde acestea;

f) – se interzice accesul şi manevrarea instalaţiilor hidrotehnice de către pescarii sportivi.

5. Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale şi a prezentului regulament de pescuit recreativ sportiv:

Regimul contravenţiilor şi infracţiunilor la încălcarea legislaţiei în domeniul pescuitului recreativ sportiv:

  1. Amendă contravenţională de la 300 lei la 600 lei pentru:

a)    – pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizaţie, în apele interioare şi continentale;

b)    – neprezentarea permisului sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile.

c) – incalcarea conditiilor prevazute in permis.

  1. Amendă contravenţională de la 600 lei la 1.000 lei, reţinerea şi suspendarea permisului.

–  reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi, în total, din speciile de păstrăv, lipan si coregon în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kgde peşte, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg, în apele domeniului public;
–  mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

–  pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.

Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control în condiţiile nerespectării alin. B de mai sus.

  1. Amendă contravenţională de la  4.000 lei la 8.000 lei:

– distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

  1.                 a) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;b) pescuitul în apele continentale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie si în zonele de protecţie; c) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

  1.  pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;
  2. Uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit,  mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea faptei sunt supuse confiscării.

6. Constatarea faptelor:

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, de ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Pescarii sportivi sunt obligaţi să prezinte documentele care atestă dreptul de pescuit şi personalului împuternicit al A.J.V.P.S. Argeş.

Nerespectarea în timpul pescuitului a obligaţiilor din prezentul regulament, cele referitoare la protecţia mediului şi cele referitoare la regimul de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor va atrage după caz, pe lângă răspunderea civilă sau penală conform legislaţiei în vigoare, în mod automat suspendarea sau reţinerea permisului de pescuit recreativ sportiv şi anularea dreptului de pescuit.

7. Persoane şi instituţii de contact pentru semnalarea de evenimente sau încălcări ale legislaţiei:

a) Telefon urgenţă 112

b) Reprezentant A.N.P.A. : tel. 0740017656

c) Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 

d) Garda de Mediu Argeş , 

e) Conducerea A.J.V.P.S. Argeş, Tel. 0248216399 ,0348401532 , str Mihai Viteazu Nr 29

f) Personalul de pază şi control al asociaţiei

– telefon contact: 0248216399, 0348401532